” اینجا محل تبلیغات شما ست ! “

Untitled-2
Untitled-3

از همشهریان عزیز ی که دارای شرکت یا منابع تجارت هستند می توانندجهت تبلیغ کالای خود  با شماره تلفن همراه : 09127640276 تماس حاصل نمایند تا نسبت به تبلیغ محصولات آنها در این سایت اقدام گردد

Untitled-1


 

Untitled-4


از کاربران محترم دعوت میگردد از نرم افزار خانه دیدن فرمایند.

Untitled-2khaneh-apk


Untitled-2
 

Untitled-1
 

 Untitled-1

                                                                                                                                             
 

 

Posted in " صفحه تبلیغات شما " | Leave a comment

” ا سـتـاد مـحـمـد ا سـدی ” به قلم : بهرام میر شکار نژاد

فرستاده شده در : 1 / 9 / 1394

بـا درودی گـرم و دوسـتـا نـه بگـرمـی هــوای گـرم و دلـنـشـیـن نـفـتـشـهـر این زادگاه زیـبا و دوسـت داشـتـنـیـم بهـمـه نـفـتـشـهـریـهـای گـرانـمـا یـه ام که به تـک تـک جـوانـان و زنان و مـردانـش افـتـخـار میـکـنـم.
ایـنـبار میـخـواهـم شمـا را با چـهـره ای دوسـت داشـتـنی، مهـربان، مـردمـدار، اسـتـادی مـاهـر و مـتــد یـنی آگـاه آشـنـا کـنـم:

ا سـتـاد مـحـمـد ا سـدی نـجـار
اسـتـا د مـحـمـد اسـدی ار اهـا لـی اراک (سـلـطـان آبـادعـراق) بـود با اسـتادی در بخـش کارگاه نـجـاری شـرکـت نـفـت اسـتـخـدام شـده بـود، مـردی نیـکو و اهـل خـانـواده وخـانـواده دوسـت، جـزو آن اشخـاصـی بـود که مـن هـیـچـو قـت در باشـگاه کارگـران او را نـدیـدم، از کار که بر میـگـشـت درکـنـارخـا نـواده اوقـات را سـپری میکـرد، وفتی ببـازار میـامـد نـد مـورد احـتـرام اکـثر اهـا لـی بـودنـد، بقـولـی از آب شـب مـانـده پـرهـیـز میـکـردنـد، مـردی مهـربان با دین وایمـان و بـدون تـظاهـرهـمـا نی بـودند که میـدیـدیـد، دارای چـنـدیـن فـرزنـد دخـترو یـک پـسربـودنـد بهـمـه فـرزنـدانـشـان بـدون تـفـاوت و یکـنـواخـت مـحـبـت داشـتـنـد، درسـاختمـان شماره 4 تـری کـوارتـرسـاکـن بـودنـد، روبروی خـانه شـادروان الـمـاس ااـمـاسی، با خـانـواده مـا بسـیارنـزدیـک و رفـت و آمـد داشـتـیـم، هـمـسـرشـان روانشـاد سـکـیـنـه خـانـم دخـتـرروانشـاد مـرشـد عـبـاس و خـواهـرآقـای مـحـمـد فـرخی بـود، پـدرم را کلای چـاوش خـطاب میـکـرد، تا آنجـا باهـم نـزدیـک بـودیـم که حـتی یکی از برادرانـم برادرشـیری فـرزنـدان اسـتاد هسـت ، مـرا فـقـط بـاری صـدا میـزد
اسـتـاد مـحـمـد درنجـاری مهـارتی خـاص داشـتـنـد، یـادم هـسـت یـک کُمـد لـباس بـرای مـا درسـت کـرد، او بـعـد از کار روزانـه بخـانـه مـا میـامـد و یکـی دوسـاعـت کار میـکـرد و روزپنـجـشـنـبه را هـم روی کمـد کارمیـکـرد با آن ابـزارهـای آنـروز بهـرحـا ل کمـدرا سـاخـتـنـد، این کـمـد دو درب وهـمه از چـوب خـا لـص بـود بالای آن یـک تـاج بـســیارزیـبـائی که آنـروزهـا رایـج بود ازچـوب نصـب کـرده بـود که نشـان از دسـتـان هنـرمـنـد او داشت، جـا لـب اینـکه در این کمـد حـتی یـک مـیـخ آهـنی مصـرف نکـردنـد، درهـای بسـیـار زیـبا ئـی داشـت خـودشـان آنـرا با الـکل و مـواد دیـگـر چُـنان رنگ کـرد ند که تـا زمـانیـکه در نـفـتـشـاه بـودیـم حتی یکـبار آنـرا رنگ نکـردیـم و هـمیـشه تمـیزوبـراق بـود، پـدرم با هـزارخـواهـش وتمـنـا وبرای قـدردانـی ازکارخـوب وزیـبای اسـتـاد درآنـزمـان مـبـلغ 100 تـومان بعـنـوان سـپاسـگـزاری تـقـدیـم اسـتـاد نمود، اسـتـاد برای اشخـاص میـزوصـنـدلـی و گاه گاه صـنـد وق جـهـاز (یـخـدان ـ یـغـدان) هـم بـرای عـروس خـا نمـهـا میسـاخـت.
تـا آنجـا باهـم نـزدیـک بـودیـم که هـمـه روزه بیـک بهـانـه ای هـم که شـده بخـانـه یـکـدیـگـرمیـرفـتـیـم، خیلی خـودمـانـی و دوسـت، یـادش بخـیـرسـیزده بدرها باهـم ودردامـنـه تـپـه هـای بـعـد ازبانـد فـرودگاه هـمـچـون اعـضـای یک خـانـواده دورهـم جـمـع بـودیـم و تا زمان برگشـت میگـفـتـیـم و باهـم میـخـنـدیـدیـم، بشـادی و زدن و خـوانـدن و پخـش تـرانـه با گـرامـافـون هـنـدلـی مشـغـول بـودیـم و عـصربا دنیـا ئی از لـذت آنروز بخـا نه بر میـگـشـتـیـم.
اسـتاد مـتـدیـنی آگاه و مـرشـدی شـایـسـته بـود سخـنـانـش بردل می نـشـست، نمـاز و روزه را بجـا میـاورد و بـدون آنکه اجـباری برای فـرزنـدان قـرار بدهـنـد آنهـا هـم همـراه پـدر بـودنـد، هـرگاه بخانه مـا میامـد مـرا برای خـوانـدن اذانهـای صـبـحگاهی ونیـمـروزو شـامگاهـی با سخـنا ن تـشـویقی تـشـویـق میـکـرد و عـاقـبـت مـوفـق شـدنـد، مـنهـم هـمـه روزه هـمـراه با روانـشـاد اسـتـا د نبـی تـوفـیـق (بنـا) که درسـاخـتمـان شمـاره 20 بـودنـد اذان را بجـا میـاوردیـم، مـن بخـصوص باین خـانـواده درحـد زیـادی عـلاقـمـنـد بـودم وهـنـوز هـم در خـانـواده گاهـی یـادشـان را بجـا میـاورم و هـنـوزدر خـاطـره ام فـکـر میکـنـم نـفـتـشـاه هـسـتـیـم وهمـان دوسـتی وهمـان رفت و آمـد هـائیـکه بـوی خـوش صـمـیـمـیـت را میـداد.
هـیچـگاه فـرامـوش نمیکـنـم فـرزنـد دوم اسـتاد را بعـلـت بیماری با آمـبولانس به بیمـارسـتان کـرمـانـشـاه انتـقـا ل دادنـد که متـا سـفـانه در بین راه فـوت کـرد و آمـبولانـس مـجـبورشـد برگـردد وقـتـی آمـبولانـس مـراجـعـت ودر برابر مـنزل اسـتـاد متـوقـف شـد، با آنکه حـد ود سـاعـت 10 عـصر بـود در زمـان انـدکـی جـلـو خـانـه ایشـان پُـرازجمـعـیـت شـد، عـلاوه بر آنکـه این اخـلاق نیـکـو در تک تک اهـا لی نـفـتـشـاه وجـود داشت کـه نشـان ازعـلاقـه مـردم به اسـتـاد مـردمـدار و مـهـربان و با اخـلاق نیـز بـود، مـن هـیـچـگاه آنـروز تـلـخـی که بر ایشـان رفـت را از یـاد نبـرده ام، امـا حـضـور اهـا لـی مـو جـبـات تـقـویت روحـیـه اسـتادشـده بـود که نتـیـجـه اعمـا ل نیـک و رفـتـارنیـک خـود را میـدیـد.
پـدرم بازنـشسـته شـد و بکـرمـانـشـاه مهـاجـرت کـردیـم امـا از دوسـتـیهـایـمـان کاسـته نشـد، گاهـی بـدیـدن مـا میـامـدنـد و ارتـبا ط بـود، بـدنبـا ل اتـفـاقـا تـیکه در زنـدگـی مـن پیـش آمـد بخـدمـت وظـیـفه رفـتـم و سـپـس درگـروه صـنـعـتی بهـشهـراسـتـخـدام وبرای ادامـه زنـدگی به بهـشهـردرمـازنـدران رفـتـم چـنـد سـا لـی در بـهشـهـرمـانـدم و بکـرمانـشـاه نیـامـدم، در ایـنمـدت اسـتـاد هـم بازنـشـسته شـده بـودنـد و بکـرمـانـشـاه آمده بـودنـد، فـقـط یـکـباراسـتـاد را دیـدم، روانـش شـاد باد و یـادش گـرامـی، اما هـمـسرشـان این مادرمهـربا نـم راهـروقـت برای مـرخـصی سـا لـیانه بکـرمـانـشـاه میـامـدم باتـفـاق مـادرم بـدیـدنـش میـرفـتـم تا بتـوانـم با لـبخـنـدی و سـلامـی چـهـره اش را شـاد کنـم، تـقـریـبأ این دیـدار هـمـه سـالـه تکـرار میشـد، یـادم نیسـت چـه سـا لـی بـود که بکـرمـانـشـاه آمـدم و از مـادرم خـواسـتـم بروال هـمـه سـا له بـدیـدارش بـروم، مـادرم گـفـت: پـسرم او دیـگـر نیسـت و در اثـر یـک رعـد و بـرق آسمـانـی که اتـفـاق افـتـاد ترس بر او غـلـبه کـرد و برحـمـت ایـزدی پیـوسـت، بسـیـار نا راحـت و غـمـگـین شـدم، کاری نمـیـشد کـرد نـظـم طـبیـعـت اســت و راهـیـسـت که پیـش روی هـمـه هـسـت و هـر یـک بنـوعـی این راه را میـرونـد، بـرایـش طـلـب آمـرزش کـردم، روانـش شـاد و یـادش گـرامـی بـاد.
کـودکـی پـسـرشـان غـلامـعـلی را که بسـیـار دوسـت داشـتـنی بـود بخـاطـر دارم امـا حـتی دبـسـتان رفـتـن او را نـدیـدم، یـکی از دامـادهـای اســتاد از دوســتـان بسـیـارصـمـیـمـی ام شـادروان مـحـمـد کـیـاشهـری بـود که مـرگ او هـم بـرایـم درد سـنگـینی بـود، روانـش شـاد ویـادش گـرامـی و مـا نـدگار.
کـریـم الـهـیـاری و دوسـت دوران سربازیـم کـیـومـرث فـلـکـنـاز دیگـر دامـادهـای اسـتـاد بـودنـد که مـن بیـاد دارم، یـادهـمـه این دوسـتـان گـرامی بـاد و روح اسـتـاد وهمـسـرشـا ن شـاد وقـریـن رحـمـت پـروردگار بـاد. بـهـرام میـرشـکارنـژاد (مهـر آئـین)


 

Posted in نوشته های نفت شهریها | Leave a comment

” تمجید از قلم تیز وقدم استوار ” به تفسیر : سیروس انصاری نیا

فرستاده شده در : 29 / 8 / 1394

جا دارد سلام و عرض ادبی داشته باشم به محضر میمون و مبارک شخصیتهای حقیقی و حقوقی که با قلم و قدم و لسان خویش به سرزمین مادریشان عشق می ورزند، و در تبلور این عشق به انحا مختلف در صدد نشان دادن علاقه ی عاشقانه و عامدانه به خاک زرین کشور و شهرشان هستند ،و رنج و مشقت را با جان و دل خریدارند. که در بین مردم خوب و محنت کشیده و فراموش شده ی سومار و نفت شهر می توان همت وغیرت و تلاش و جد و جهد آقای مصطفی میهن زاده و تمامی فعالین خوب و پرتلاش سایت نفت شهریها سلام و شورای انتخابی این بزرگ شهر کوچک را مثال زد .می توان گفت آقای میهن زاده که با راه اندازی این سایت وزین نقش بسزاو بارز و بر جسته و مهم و شایسته ای را در به سر زبان انداختن نفت شهر داشته و با تشکیل شورای چند نفره و پیگیری مداوم و محکم و روزانه، بحمدالله درحال باز سازی نفت شهر هستند وبا تدوین کتابی به نام( نفت شهر در آئینه ی تاریخ) جان و روح تازه ای به این شهر نفت خیز و پر افتخار داده است.حقیر این تلاش و غیرت غیورانه را به فال نیک گرفته و می ستایم وآرزو داشته و دارم که چنین افرادی که می شود گفت از مفاخروسرمایه های هر سرزمینی هستند ان شاءالله موفق و سر بلند باشند و قدمشان استوار و قلمشان توانا و گیرا باشد .مع الاسف هستند افرادبسیار اندکی که نه تنها در صدد معونت و یاری رسانی نیستند، بلکه باعث سد و سنگ اندازی در خصوص هر فعل و کار نیک خداپسندانه وعوام پسند برمی آیند .امیدوارم که این تعداد قلیل و انگشت شمار هم خویش را در کمک رسانی چه مادی و چه معنوی محیای خدمت وتلاش برای فراهم کردن زمینه نصرت و موفقیت مردم و شهرشان بنمایند. ان شاءالله .اینک از مردم خوب و همشهریان عزیز سوماریم خاضعانه استدعا دارم جهت رونق و زنده شدن جسم بی جان سومار به هر طریقی که در توان خویش احساس می کنند تلاش و تکاپو داشته باشند تا ما هم به فضل الهی شاهد آبادانی شهر شهید پرورمان سومار باشیم. باید روی چشم گذاشت قلم وقدمی که صدها قدم به افتخارش رژه می روند

نخل سومار


 

Posted in نوشته های نفت شهریها | Leave a comment

” پیشنهاد به استاندار محترم کرمانشاه “

زخم جاده

بسمه تعالی

استاندار محترم و محبوب کرمانشاه

سلام علیکم

احتراما به محضر مبارک می رساند با توجه به تلاش دولت تدبیر و امید و جد وجهد در خصوص را ه اندازی بازارچه مرزی سومار که مردم سومارو نفت شهر این فعل را به فال نیک میگیرند و سپاسگزار خدای سبحان و دعا گوی شما عزیزان دلسوز برای عمران و آبادانی شهرهای سومارو نفت شهر می باشند همچنانکه استحضار دارید بحمد الله بازارچه روزانه پذیرای بیش از صد یا بیشتر دستگاه تریلر جهت حمل بار به بازارچه می باشند از آنجایی که جاده سومار توان وکشش چنین تردد روزانه ای را ندارد لذا استدعا می شود در خصوص باز سازی و تعریض جاده سومار-نفت شهر به ایوان و گیلانغرب چاره ای نو بیندیشید که این امر موجب تسریع در حمل بار و مرتفع نمودن مشکل تردد و جلو گیری از تصادفات مکرر در این جاده باریک و پر خطر گردد امید است تعمیر و بازسازی جاده مانند راه اندازی بازارچه هر چه سریعتر عملی شود . ان شاءالله

نخل سومار


 

Posted in " نفتشهر نیوز " | Leave a comment

” ارا تنیاید … ” به قلم : سیروس انصار نیا

ارا تنیایدنوئه و در نچیدن
کمی مرهم وه ای زخمو نینیدن
وه بی تو ای چویله سوت و کورن
زیوو هفت آسمان پر نیور نیکیدن
دلد خمگین و پر خیونه نیزانم
ارا درد دلد او در نیخیدن
فره کس منتظر بیون تا ته بایدن
قبولیان وه یار خود بکیدن
وه الله بو صبرو طاقت دی نمنگه
عدالت له جهان بر پا بکیدن
نیزانم زنده مینیم تا ته بایدن
فره لذت له دیدارت بویمن


 

Posted in اشعار نفت شهریها | Leave a comment

” نقش با آبرنگ … ” کاری از : پرویز و نریمان جعفری

Untitled-1Untitled-2Untitled-3Untitled-4Untitled-5Untitled-1Untitled-2

Untitled-8

Untitled-3

Posted in نقش با آبرنگ | 6 Comments

” مـعـرفـی چهره ماندگار ی از دیار نفت شهر ( نفتشاه ) ” به انتخاب : بهرام میر شکار نژاد

فرستاده شده در: 17 / 8 / 1394

شـادروان حـیـدر بـگ مـروتـی روانـشـا ن شــاد باد حـیـدر بـگ مـرو تـی ار اهـا لـی کـرنـد غـرب بـودنـد. زمـانیـکه با خـانـواده مـا رفـت و آمـد خـانـوادگـی داشـتـنـد و مـن یخـاطـر دارم حـدودآ چـهـل پنـج سـا ل وانـدی سن داشتند. همـسـرشـان روانـشـان شـاد باد ربـابه خـانـم ، دخـتـر مـرحـوم اتـابکـی بـودنـد. مـرحـوم ا تـا بکـی را بشـناسـیـم: برای اینـکارتـوضـیحـا تـی را میـطـلـبد ( تمـام شهـر کـرنـد، خـسـرو آباد و سـرمیــل و حـریـر و چـشمـه سـفـیـد و بخشهـائی بین سـر پُـل ذهـاب و قـصر شــیـرین (آبـادی سـید خـلـیـل و اطـراف) امـلاک شخـصـی مـرحـوم امـیر احـتـشـا مـی یشمار میرفت که در آنهـا دارای مسـتـغـلاتـی هـم وجود داشت، امـیر احـتـشامی سـالهـا نمـایـنـده مـردم کـرنـد و حـومـه در مجـلـس شـورای مـلـی بـودنـد). امـلاک و مسـتـغـلات امـیر احـتـشـامـی تـوسـط یک سازمان اداری منـظـم اداره میشـد، مـرحـوم اتـابکـی ریاست این اداره بـزرگ را داشـتـنـد با شـحخصـیـتـی اسـتـثـنـائی و مـورد احـتـرام و اعـتـمـاد اهـا لـی و به خـوشـنـامـی شُهــره بـودنـد یـکـی از فـرزنـدان این مـرد شـریـف که آقـای لـطـف الله اتـا بکـی باشـنـد چـنـدسـا لی را درنـفـتـشـاه زنـدگـی میـکـردنـد ودرشـرکـت نـفـت بخـش اداری اشـتـغـا ل داشـتـند. شـادروان حـیـدربـگ مـرو تـی از اسـتادکارانی بـودنـد که با اسـتادی در قسمـت وورکـشـاپ (کارگاه فـنـی)استخـدام شـده بـودنـد، بـکارهـای فـنـی مـانـنـد ظـریـفـکاری، تـراشـکاری آهـنـگـری واز هـمـه مهـمـتـر درسـوهـانـکاری و طـراحـی تسـلـطی فـوق الـعـاده داشـتـند، کمـتـر تعـمـیـراتـی بـود که از عـهـده آن برنیـایـنـد. از وسـیله تـرقـه بچـه هـا تـا تـفـنگهـای سـر پُـر گلـنگـد نـی و چـکـشـی و انگـشـترهـای نگـیـنی و مـارپـیـچ و فـلـوتهـای فـلـزی (نـی) از هـنـرهـای د سـتـان ابن هـنـرمـنـد خلق شده بود که هـمـه را برای دوسـتـانـش میـافـریـد و بـدون انتـظـاری هـد یـه مـیـدادند، چـنـان روی انگـشـترهـا از خـود مهـارت نشـان میداد که سخـت بـود باورشـود در ورکـشـاپ یک پـا لا یـشـگاه سـاخـته شـده است، آنهـمـه ابـزارهـای بـزرگ برای کارهـای بـزرگ امـا دسـتـی هـنـرمـنـد ازمیـان آنهـا اینهـمـه ظـرافـت را سـاخـته و پـرداخـته میـکـرد یـا آن پـایـه هـای آهـنی را که درونشـان آجـرهـای جـوشـی میـگـذاشـتـیم و در شـومـینـه اسـتـفـاده میکـردیـم ابتـکار ایشـان حرف اول را میزد. تـا چـه میـزان سـواد کلاسـیک داشـتـند را بیـاد نـدارم امـا امـروز که به آنـروزهـا فـکـر میـکـنـم و آن حـالات متـفـکـرانـه شان را بیـاد میـاورم که سـیگاری را در چـوب سـیـگارچـوبی اش گـذارده و در عـا لـم خـود فـرو سیر میکرد شـا ید همـا ن وقـت بـوده که طـرح را در ذهـن پـرورش میـداده اند و بعـدأ به اجـرا در می آوردند. با تـأ نـی راه میـرفـتـند با آرامـی سخـن میـگـفـتـنـد و خـوب گـوش میـدادنـد که شـیـوه اسـاتیـد است. سـاعـا ت اسـتراحـت را بیـشـتر در کـنـار خـانـواده میـگـذرانـدنـد و کمـتـر ببا شـگاه میـامـدنـد، امـا بیشـتـر با مـردم و در بازار دیـده میـشـدند، انـگار این تمـاسهـا درفـضـای باز را بهـتـرازنشـستـن درباشـگاه وآن محـدوده ی تـنـگ وگاهـی پُـرسـروصـدا میـدانسـت واو را جـلا و فـرصـتـی بهـتـربـرای طـرحـی نـو میـداد.آنهـا در سـاخـتـمـانهـا ی مشـرف به زمـین فـوتبـا ل زنـدگـی میـکـردنـد. دارای دو فـرزنـد پـسر بـودنـد: مـرتـضی و مجـتـبی، مـرتـضی ومـن با هـم بمـدرسـه میـرفـتیـم دوسـتان خـوبـی با هـم بـودیـم، او هـمچـو پـدر آرام و مـتـفـکـر، در مـدرسـه در هـمـه دروس بـسـیار خـوب بـود و منـظـم و خـوش خـط و ذوقـی در نـقـاشـی، در آن زمـان مـا کـتـابـت مـی نـوشـتـیتم (تمـام کـتـاب را در یـک دفـتـرباز نـویسـی میـکـردیـم) بـرای اینـکارمـان نمـره میـگـرفـتـیـم، دفـتـر روانشـاد مـرتـضی مـروتـی همـیـشه بهـتـرین بـود، او در کـتـابت خـود حتی الـمـقـدور تـصـاویـر را هـم نـقـاشـی میـکـرد که بـرتـری کـتـابـت اورا مشخـص میـکـرد و نمـره کـتـابتـش هـم مانـنـد سـایر دروس بهـتـر بـود. مـرتـضی و مـن دوسـتان خـوبـی بـودیـم و هـم بازی و گاهـی هـم بحـکـم نـوجـوانـی اخـتـلافهـای جـنـدسـاعـتـه وقـهـر و آشـتی داشـتیـم امـا دوسـتیهـای مـا پایـه و مـایـه هـای دیگـری داشـت که بیـشـتـراز به روابـط خـانـوادهـهـا یمـان ارتبـاط داشـت که از چـنـد جـهـت مـا را دراینـدوسـتی ثابـت قـدم میـکـرد، مـانـنـد دوسـتی پـدران ومـادرانمـان، هـمـکیشـی و رابـطه حـسـنـه ایـکه بیـن پـدرم با هـمـه اهـا لی کـرنـد در نـفـتـشـاه(نـفـتـشهـر) و در کـرنـد بـود این دوسـتی را اسـتـحـکام می بخـشـیـد ( خـاطـره ای از قهـر و آشـتـی: روزی دوچـرخـه سـواری میکـردم و طـبق معـمـول و حـا ل و هـوانـی نـو جـوانـی ویـراژ میـدادم مـرتـضی طـوری نشستـه بـود که پشـت بمـن بـود و خواستم شـوخـی کـرده باشـم با دوچـرخـه نـزدیـک شـدم رکاب (پـادان) دوچـرخـه به پشـت او خـورد که شـدیـدأ درد گـرفـت عـصبـانـی شـد و مـرا دنبـال کـرد منهـم با دوچـرخـه میـرفـتم مـرا گـرفـت و یکـدسـت کـتـک هـم خـوردم امـا از دوسـتیمـان نـکاسـت و روز دیگـر دوسـتی راه خـود را ادامـه داد و این دوسـتی تا آخـرین دیـدارمـان ادامـه داشـت روانـش شـاد و یـادش هـمیـشـه گـرامـی باد). در آنـزمـان لـیـوان آبخـوری مثل امـروز درهـمـه جـا برای خـریـد در دسـتـرس نبـود، اسـتا د هـنـرمـنـد شـادروان حـیـدر بگ مـروتـی دسـت بیـک ابتـکاری زده بـود و آن اینـکه (قـبـلأ نـوشـتـم که در نـفـتـشـاه یک کارخـانه لیـمـو نـاد بـود) بـطـری خـا لـی لـیـمـو ناد را میـگـرفـت و تـا ده سـانتیمـتر آنـرا از نـفـت سـیاه پـر میـکـرد سپس یک میـلـه داغ شـده که کامـلأ سـرخ شـده بـود را وارد بـطـری و تـا انتـهـای آن فـرو میـبـرد در کـمـتر از دو ثـا نیـه بـطـری بمـوازات نـفـت سـیـاه دوتـکه میـشـد، قسمـت بالا که بـلا اسـتـفـاده بود را در آشـغـالـدانـی میـانـداخـتـنـد و فسـمـت زیـرین یک لـیـوان میشـد که با همـان دسـتـان هـنـرمـنـدانـه پـولـیـش و صاف میشـد و قـا بـل اسـتـفـاده بصـورت لـیـوان آبـخـوری که در خـانـه مـا حـد اقـل 7 یا 8 عـدد مـوجـود بـود و برای آبـخـوردن اسـتـفـاده میـکـردیـم، روان این هـنـرمـنـد زادگاهـمـان شــاد بـاد. یـخـدانـهـا که یخـهـای روزانه را در آن نگـا هـداری میـکـردیـم هـم از هـنـر هـای آنـزمـان کار دسـت اسـتـاد حـیـدربـگ بـود، در نـوشـتا رهـای فـبـلـی به طـرز سـاخـت آن اشـاره کـرده ام امـا امـروزهـم اشـاره ای کـوتـاه دارم: یخـدانهـا صـنـدوقـچـه ای از چـوب با انـداره هـای متـفـاوت بـودنـد که درون آنهـا یک صـنـدوقـچـه فـلـزی را طـوری نـصـب میـکـردنـد که ازهـمــه جهـات بضـخـامت چـوب پـنـبه هـای مـوجـود در شـرکـت نـفـت از صـنـدوقـچـه چـوبـی کـوچـکـتر باشــد، بیـن دوصـنـدوقـچـه همـان چـوب پـنـبـه هـا را میـگـذاشـتـنـد، برای درب یخـدان بهـمـین شـکل درب سـاخـتـه میشـد و مـورد اسـتـفـاده قـرار مـیـگـرفـت شـایـد ( باور کـنـید حتمـأ) در آنـزمـان مـا نمـیـتـوانسـتـیم این هـنـرمـنـدانمـان را خـوب ارج بگـذاریـم و تنهـا با لـقـب اسـتـاد از خـیـلـی از امـور که رایـج در قـدر دانـی اسـت یا باز مـانـدیـم ویـا هـنـوز هـنـرشـناسـی در این اوج از پـیـشـرفـت نبـود، امـا با سپاس از آقـای مصـطفی میهـن زاده که این امـکان را فـراهـم کـردنـد و امـروز فـرصـتـی بمـا نـفــتـشهـریهـا دادنـد که در سـایـت ” نفـتـشـهـریـهـا ســلام ” یـاد این هـنـر مـنـدان زادگاهـمـان را تـک تـک و بتـد ریـج گـرامـی بـداریـم. روح و روان این هـنـرمـنـد شـادروان حـیـدر بـگ مـروتـی شـاد بـاد.


 

Posted in " چهره های ماندگار " | 7 Comments