” اینجا محل تبلیغات شما ست ! “

Untitled-2
Untitled-3

از همشهریان عزیز ی که دارای شرکت یا منابع تجارت هستند می توانندجهت تبلیغ کالای خود  با شماره تلفن همراه : 09127640276 تماس حاصل نمایند تا نسبت به تبلیغ محصولات آنها در این سایت اقدام گردد

Untitled-1


 

Untitled-4


از کاربران محترم دعوت میگردد از نرم افزار خانه دیدن فرمایند.

Untitled-2khaneh-apk


Untitled-2
 

Untitled-1
 

 Untitled-1

                                                                                                                                             
 

 

Posted in " صفحه تبلیغات شما " | Leave a comment

” عکس های امیر گلمحمدی “

Untitled-15

Untitled-6

Untitled-1

3

Untitled-2

Untitled-3

Untitled-4

16

Untitled-8

Untitled-7

Untitled-9

Untitled-11

Untitled-14

Untitled-12

Untitled-13


 

Posted in عکس های نفت شهریها | Leave a comment

“پالایشگاه نفت شهر و توضیحات مربوط به آن”به تشریح : بهرام میر شکارنژاد(مهر آئین)

a1

 

 تـوضــحـات از بهـرام مـیرشـکار نـژاد(مـهـر آئـین)

پـل هـوایی عـابـر پـیـاده نـفـتـشـا ه در سـالهـای 1324 تـا سا ل 1359 که درحمـله ناجـوانـمـردانـه عـراقـیـهـا به رهـبری جـنـایـتـکاری بنـام صـدام حـسـیـن رئـیـس جـمـهـورعــراق بدسـت نـظـامـیـان عـراقـی شوربخـتـانه ویـران شــد.
ساختـمـان با 4 پنجـره کـو چـک و درب، حمـام برای کارگـران و مسئو لـش غـلام کـرمی بـود ند که دعـا نویسی هـم میکرد.
روبرو شش عـدد د ود کـش دیـک بخـار کنـار هـم دیـده مـیـشـونـد کـه مهـنـد سـیـن در نصبـش لـنـگ مـانـد نـد، امـا شـادروان میـر حـسیـن سنـجـابی پـدر فـریـدون سـنـجـابـی آنـهـا را نـصـب کـرد.
دود کـش بـلـنـد فـدیـمی تریـن دود کـش دیـک بخـار بـود.
سـمـت چـپ دود کـش بـلـنـد بـنـج (دسـتـگاه تـصـفـیـه نـفـت) اسـت.
سـا خـتـمـان کامـلأ دسـت راسـت عـکس بیـمـارسـتـان (درمـانـگـاه) ا سـت
آنـچـه پـشت دود کـشـهـا دیـده میـشـونـد مـنـابـع ذخـیـره نـفـت هـسـتـنـد.
زیـرپـای این دو جـوان گـرامی ( از سمت راست : علی عزیزی . اردشیر عادل ) هـم هـمـان رودی است که آبـش تـلـخ بـود امـا در تـابـسـتـان در آن شـنا میـکردیـم.
دو رشـتـه سـیـم بکـسـلهـای حـائـل و نگـهاـدارنـده پـل ازحـرکـت گهـواره ای هـم در دو سـمـت پـل دیـده مـیـشـود.

 

Posted in نوشته های نفت شهریها | Leave a comment

” عکس های اسماعیل اکبری “

16

1

2

6

8

17

18

3

20

Untitled13


 

Posted in " نفتشهر نیوز " | Leave a comment

” عکس های اسماعیل آشناور “

Untitled-1

3

2

Untitled-4


 

Posted in عکس های نفت شهریها | Leave a comment

” عکس های اردشیر عادل “

118

a7

a1

a2

a3

a4

a5

a6


 

Posted in عکس های نفت شهریها | 1 Comment

” عکس های احمد آزادی “

a6

a1

a2

a3

a4

a5


 

Posted in عکس های نفت شهریها | 1 Comment